«دستور زبان» شهر بابل

ضمیر در مازندرانی ضمیر سه حالت دارد: فاعلی، مفعولی و ملکی.(ضمایر زیر براساس گویش بابلی می…