امیر پازواری

امیر پازواری معروف به شیخ‌العجم و امیرالشعرا از شاعران مازندرانی دوران حکومت مرعشیان است که به زبان مازندرانی شعر می‌سروده‌است.یکی…

شاعران بابل

امیر پازواری بزرگترین شاعر طبری گوی مازندران ، امیر پازواری ملقببه شیخ العجم مازندرانی است که…