روستای شاکلا

روستای کوچک و بسیار زیبای شاکلا ( شاهکلا)  در قلب جنگل های لفور با فاصله تقریبی…