ممنوعیت آتش زدن ساقه و کاه شالی و تبعات آن

در ۲ سال اخیر با گسترش انجام کشت دوباره برنج، شالیکاران با هدف انجام سریع شخم…