ضبط چوب آلات قاچاق از جنس توسکا در کارخانه چوب بری واقع در روستای دیوا

ضبط چوب آلات قاچاق از جنس توسکا در کارخانه چوب بری واقع در روستای دیوا توسط…

روستای دیوا

معرفی: روستای دیوا در استان مازندران، شهرستان بابل، بخش بندپی غربی و دهستان خشروپی قرار دارد.…