دکتر سید ابراهیم کتابچی

معرفی دکتر سید ابراهیم کتابچی در سال ۱۳۲۴ در شهر بابل متولد شد. جد بزرگوارش مرحوم…