دکتر منوچهر فرهنگ پدر علم اقتصاد ایران

معرفی دکتر منوچهر فرهنگ در سال ۱۲۹۸ در بابل متولد شد. در حالی که تنها دو…