آشنایی با لباس های محلی رنگارنگ «مازندرانی ها»

معرفی لباس محلی مازندران مانند چادر، چاقچور، نیم ساق، روبند، نقاب، چارقد، شلیته و تنبان تقریبا…