یارانه و معیشتی یکی شد!!!

 به نقل از رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کردند که یارانه ۲۸ هزار تومن افزایش پیدا…