روستای کاردیکلا بندپی غربی

روستای کاردیکلا ، از توابع بخش بندپی غربی  در شهرستان بابل ، استان مازندران واقع می…