کاخ شاهپور بابل

در جنوب بارفروش‌ده در عصر صفوی دریاچه‌ای وجود داشت كه در میان آن جزیره‌ای بسیار زیبا…