ضبط چوب آلات قاچاق از جنس توسکا در کارخانه چوب بری واقع در روستای دیوا

ضبط چوب آلات قاچاق از جنس توسکا در کارخانه چوب بری واقع در روستای دیوا توسط…