اسلامی: مردم از دو روز دیگر منتظر پیامک تایید مسکن ملی باشند

اسلامی: مردم از دو روز دیگر منتظر پیامک تایید مسکن ملی باشند وزیر راه و شهرسازی:…