پل محمدحسن خان

پل محمدحسن خان ، یکی از آثار تاریخی در شهرستان بابل است که قدمت آن به اوایل…