درخشش چهار شهر مازندران در انتخاب پایتخت کتاب ایران

مدیرکل ارشاد مازندران : 🔹 ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران از ابتدای تیرماه…