پاپلوس کا

پاپلوس کا به بازی‌ ای گفته می شود که در آن گیاهی با نام بومی ” چاپلیک “…