دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل یکی از دانشکده‌های دولتی ایران ، در زمینه درمان و آموزش پزشکی…