گشت ویژه نظارت بر بازار (١٢۴)

❌ گشت ویژه نظارت بر بازار (١٢۴) واحد بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بابل…