فراخوان نیروی داوطلب جهادی و بسیجی، جهت خدمت رسانی در مراکز درمانی بابل

اطلاعیه شماره ۳۳ «روابط عمومی و امور بین الملل  دانشگاه علوم پزشکی بابل»: با عنایت به…