رقابت «۶ روزه» حدود «۴ هزار دانش‌آموز نخبه بابلی» جهت عضویت در  تیم‌ملی المپیاد علمی

رقابت «۶ روزه» حدود «۴ هزار دانش‌آموز نخبه بابلی» جهت عضویت در  تیم‌ملی المپیاد علمی رضا…

مراسم تکریم از پروفسور قاسم نجف پور استاد برجسته بیوتکنولوژی کشور

مراسم تکریم از مقام علمی پروفسور قاسم نجف پور استاد برجسته بیوتکنولوژی کشور به اهتمام بنیاد…