مراسم تکریم از پروفسور قاسم نجف پور استاد برجسته بیوتکنولوژی کشور

مراسم تکریم از مقام علمی پروفسور قاسم نجف پور استاد برجسته بیوتکنولوژی کشور به اهتمام بنیاد…