مکرمه قنبری

مکرمه قنبری متولد ۱۳۰۷ در روستای دری‌کنده بابل ، نقاش سبک پست مدرنیسم مازندرانی بود که به…