مسجد مقدس محدثین

مسجد مقدس محدثین در استان مازندران، در بخش مرکزی شهر بابل، خیابان شیخ کبیر (افرا داربُن)…