معرفی نامزدهای انتخاباتی: مهدی علیزاده

مهدی علیزاده 🔹متولد ۱۳۶۵بخش لاله آباد بابل 🔹کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 🔹مشاور ارشد تحصیلی در کشور