الزام فعالیت کلیه موسسات پزشکی و مطب پزشکان طبق روال جاری

دکتر جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت : 🔸 هرگونه تعطیلی موسسات پزشکی و مطب…