“خیر بابلی” محمد صادق شفیع زاده

تاریخ همواره شاهد و ناظر انسانهای بزرگی بوده است که در راه خدمت به بشریت از…