بابل در دوران قاجار

فتحعلی‌شاه قاجار، برادرزادهٔ آقامحمدخان قاجار در ۴ صفر ۱۲۱۲ ق. (۱۱۷۶ خورشیدی) به پادشاهی رسید. تبعید علی‌قلی‌خان فتحعلی‌شاه بنا بر وصیت پادشاه نخست قاجار…