نگران شیوع کرونا در روستاهای مازندران هستیم

🔻نماینده وزیر بهداشت در دو استان شمالی: 🔹 در برخی شهرستان های مازندران ۷۰ تا ۸۰…