احیای کارخانه بزرگ نساجی قائمشهر بعد از ۴ سال تعطیلی

احیای کارخانه بزرگ نساجی قائمشهر بعد از ۴ سال تعطیلی 🔹کارخانه نساجی قائمشهر با حضور ستاد…