روستای فیروز آباد

روستای فیروز آباد یکی از روستاهای بخش بندپی شرقی واقع در شهرستان بابل  می باشد ، …