از تولید به مصرف صنایع دستی

  🔹کارگاه صنایع چوبی و صنایع دستی 🔹در بخش بندپی شرقی ، شهر گلیا 🔹عکس: سیدمصطفی…