معرفی نامزدهای انتخاباتی: شهریار شیرخانی

شهریار شیرخانی متولد ۱۳۵۴ از آهنگرکلا بزرگ بخش گتاب شهرستان بابل می باشد. سوابق اجرائی: مدیر…