سینما هنر و تجربه بابل

سینما هنر و تجربه بابل  (واقع در مجتمع سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل) در سال…