سوسن چلچراغ

از کمیاب ترین گل های نژاد سوسن هاست که در بندپی بابل رشد می کند. تصاویر…