پارک بهارنارنج

پارک بهار نارنج در فضای ۱۶۰۰ متر مربع احداث شده است که درتاریخ ۱۵ دی ۹۴…