معرفی نامزدهای انتخاباتی: سردار حسین بیژنی

سردار مهندس اردشیر (حسین) مقیم پور بیژنی، فرزند مرحوم مغفور حاج ناصر در سال ۱۳۴۱ در…