قانون کفالت تغییر کرد میزان سن جدید برای دریافت کفالت، ۷۵ سال شد

🔹مطابق قوانین موجود در ارتباط با  سربازی و خدمت وظیفه عمومی، برابر ابلاغیه جدید سن ۷۵…