سد سنبل رود

   سد سنبل رود در کجا قرار دارد؟ سد سنبل‌رود سدی از نوع خاکی با هسته…