شامی بابلی

شامی از انواع غذاهایی است که با مواد غذایی مختلفی تهیه می شود ؛ شامی بابلی…