عییه (زولنگ)

عییه یا زولنگ است که در طبخ غذای روستاییان کاربرد زیادی دارد. این سبزی در ابتدا…