محمد اردشیر

محمد اردشیر بهرستاقی (متولد ۱۳۳۵ در بابل) استاد تمام دادانشکده ی ریاضی دانشگاه صنعتی شریف و…