روستای سیبرون

روستای سیبرون یکی از روستاهای توابع بخش بندپی شرقی  شهرستان بابل می باشد که همانند اکثر…