روستای داردکاشت

روستای داردکاشت یکی از روستاهای بخش بابـلکنـار از شهرستان بابل می باشد .کلمـه یا به تعبـیری…