طغیان رودخانه کلرود و قطع ارتباط با مرکز روستا اله رودبار بابل

طغیان رودخانه کلرود و قطع ارتباط حدود ۳۰خانوار با مرکز روستا و محروم ماندن دانش آموزان…