افزایش سطح آب بابل‌رود

شهروندان حتی المقدور در بلوار ساحلی و حاشیه رودخانه بابلرود توقف و تردد ننمایند. 🔹 روابط…