کمک‌های مردم نوع‌ دوست به کادر درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل

🔹با هماهنگی «ستاد مردمی مبارزه با کرونا بابل» از طرف مهندس کریمیان مالک شرکت  رویال یاتاک…