معرفی نامزدهای انتخاباتی: دکتر علی کریمی فیروزجایی

زندگی نامه و سوابق اجرایی دکتر علی کریمی فیروزجایی   دکتر علی کریمی فیروزجایی متولد ۱۳۵۱…