معرفی نامزدهای انتخاباتی: دکتر احمد آرائیان

زندگی نامه دکتر احمد آرائیان فرزند عباسعلی متولد سال ۱۳۴۴ در روستای درونکلای شرقی بخش بابلکنار…