دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشگاه علوم و فنون مازندران  ، که در بابل واقع است ، به عنوان اولین دانشگاه…