دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشگاه علوم و فنون مازندران ، که در بابل واقع است ، به عنوان اولین دانشگاه…